FMLOGveteraner - FMLOG
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar FMLOGveteraner - FMLOG nyheter och aktuell information.
Endast de 6 senaste nyheterna visas. Klicka här för att visa alla nyheter.


Polisens kontaktcenter 2014-05-14 - 2014-04-16

Inbjudan till studiebesök vid Polisens Kontaktcenter (PKC) i Boden 2014-05-14

Välkommen till information om Polisens Kontaktcenter i Boden! Vi kommer att få information om vilken verksamhet som bedrivs samt se lokalerna. Stefan Sundqvist blir vår ciceron.

Plats: Samling kl 09 utanför polisens receptionen, Garnisonsgatan 6 A.
Bilar parkeras på Nordpoolens parkering. OBS! P-skiva gäller.

Max antal deltagare är 25 varför ”först till kvarn” gäller.
Välkomna!

På uppdrag av styrelsen
Sören Lövkvist

Anmälan senast 2014-05-07 till
Sören Lövkvist 070-264 25 83 el
E-post: s.lovkvist@telia.comÅrsmöte 2014 - 2014-03-01

Årsmöte 2014
2014-02-19
Plats: Ubåten i Försenhetens


§ 1 Öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl 1300.

§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet
Hans G Oscarson valdes att leda årsmötet.

§ 3 Val av sekreterare vid årsmötet
Sören Lövkvist valdes till mötessekreterare.

§4 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Lars-Olov Larsson.

§ 5 Utlysande och beslutsmässighet
Årsmötet beslöt att godkänna mötets utlysande. Mötet är beslutsmässigt enligt stadgarna.

§ 6 Upprop och fastställande av röstlängd
32 medlemmar deltog i årsmötet, bilaga 1. ./1
Ingen fullmakt var inlämnad.

§ 7 Fastställande av dagordning
Dagordning enligt bilaga 2 fastställdes efter tillägg till § 24 Övriga ärenden. ./2

§ 8 Föregående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll (2013-02-20) föredrogs av sekreteraren, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 9 Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för år 2013, bilaga 3. ./3
Kassören redovisade resultat och balansräkning, bilaga 4. ./4

§ 10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för 2013 föredrogs av Lennart Samuelson, bilaga 5. ./5
Ingen anmärkning riktades mot styrelsen.
Revisorn föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen
Intet.

§ 13 Verksamhetsplan för 2014
Sekreteraren föredrar förslag till verksamhetsplan för 2014. Lars-Olov Larsson meddelar att Vete-
randagen genomförs 28/5 och Garnisonens dag 30/6. En synpunkt framförs att nära anhörig borde
få delta i vår verksamhet och sekreteraren svarar att det är möjligt i mån av plats men att våra ordi-
narie medlemmars deltagande måste prioriteras. Planen fastställs och bifogas som bilaga 6. ./6

§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2015
Mötet beslutade, på styrelsens förslag, att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2015, dvs. 50:-
fram till det år man fyller 80 år.Därefter gratis medlemskap. Beslutas att om medlem avlider efter
att medlemsavgift inbetalats så återbetalas inte avgiften.

§ 15 Styrelsens förslag till budget 2014
Sekreteraren redovisade styrelsens budgetförslag. Detta godkändes av årsmötet. Budgeten bifogas
protokollet, bilaga 7. ./7

§ 16 Val av ordförande (1 år)
Hans G Oscarson omvaldes som föreningsordförande för 1 år.

§ 17 Val av vice ordförande (2 år)
Åke Wasikkaoja omvaldes som kassör för 2 år.

§ 18 Val av två ledamöter (2 år)
Per Brunnström och Ulf Erixon omvaldes som ledamöter för 2 år.

§ 19 Val av en ersättare (2 år)
Margareta Wikström omvaldes som ersättare för 2 år.

§ 20 Val av en revisor (1 år)
Lennart Samuelson omvaldes som revisor för 1 år.

§ 21 Val av en ersättare till revisorn (1 år)
Som ersättare till revisorn omvaldes Kurt Hauptmann på 1 år.

§ 22 Val av två ledamöter till valberedningen (1 år)
Till valberedning omvaldes Stig Einar Johansson (sammankallande) och Lennart Jonsson, båda på
ett år.

§ 23 Val av en ersättare till valberedningen (1 år)
Sven-Åke Westman omvaldes som ersättare i valberedningen på ett år.

§ 24 Övriga ärenden
a) Namnändring på vår Kamratförening:
Vid förra årsmötet diskuterades namnfrågan och beslutet blev att Kurt Hauptmann skulle lämna in en motion till detta årsmöte men någon sådan är inte inlämnad utan Kurt föreslår nu att en arbetsgrupp bildas som utreder frågan. Lars-Gunnar Nilsson och Frank Westman nämns som lämpliga namn att ingå i arbetsgruppen. Beslutas att uppdra åt styrelsen att utse en grupp som ska vara klar med ett förslag till årsskiftet 2014-2015.
b) Veteranstöd:
Lars-Olov Larsson informerar om det veteranstöd som Kamratföreningarna i garnisonen kan lämna. Nu återstår för vår förening att inom en snar framtid ta ställning till detta.
c) OII soldathem – golfbanan:
Golfbanan ska byggas om och vara klar till hösten. Kamratföreningarna har fått i uppdrag att vardera lämna ett förslag till utformning av en bana. Utformningen bör ha anknytning till förbandet. Föreningarna ska ordna en skylt med text till ”sin” bana medan OII löser byggnationen av respektive bana. Sekreteraren föreslår en byggnad i form av Havremagasinet som bollen kan slås igenom. Fler förslag tas tacksamt emot av styrelsen.
d) Överraskning:
Som överraskning genomför vi en lotteridragning med 5 presentkort på vardera 100:- i
vinst. Vinnare blir Krister Hellström, Leif Byberg, Erland Dahlin, Britt-Inger Olsson och
Ing-Marie Flygare. De två senare erhåller vinsten på plats medan sekreteraren skickar
vinsten till övriga.

§ 25 Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat kl 1421.


Efter årsmötet intogs smörgåstårta med dryck och därefter informerade Michael Jaktlund om de
förändringar som FMLOG genomgått och kommer att genomgå i närtid samt vilka osäkerheter som
föreligger.

Vid protokollet

………………………
Sören Lövkvist


Justeras Justeras


..………………………… …………………………
Hans G Oscarson Lars-Olov LarssonFrikort Försvarsmuseum 2014 - 2013-03-13

Nu har vi fått frikorten för år 2014 till Försvarsmuseum i Boden. Ett kort har Mikael Kristiansen på FMLOG FörsE och jag har två kort till utlåning. Nyttja gärna dessa kort!
Mikael har tfn 0921-34 80 80. Jag har 070-264 25 83.

Ni som inte bor i Boden har kanske något ärende till stan och då kan ni ju göra ett besök på muséet.


Länkar att använda - 2012-03-29

Bodenartilleristen http://www.bodenartilleristen.se/
Norrlandsingenjören http://www.ing3kf.com/index.htm
S 3 Kamratförening http://www.s3kamrat.com/
I 19 Kamratförening http://www.bjornerback.com/lars/i19kamratforening/
HkpS/AF 1 Kamratförening http://www.rotorwings.se/
Föreningen P5 http://www.foreningenp5.com/
Kamratföreningen F21 http://www.kamratforeningenf21.se/


Länk till LOGISTIKNYTT - 2011-02-23

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Forsvarsmaktens-logistik-FMLOG/LogistikNytt/

Det är bara här Du kan läsa den informationen


J29Klubben länkadress - 2010-11-02

Länkadress till Roy Fröjds
www.J29-klubben.se.
Det är inte försvarbart att skriva fler böcker varför det får bli via nätet hälsar Roy.


 Nyheter

  • Polisens kontaktcenter 2014-05-14
Inbjudan till studieb...
(2014-04-16)

  • Årsmöte 2014
Årsmöte 2014 ...
(2014-03-01)

  • Frikort Försvarsmuseum 2014
Nu har vi fått frikor...
(2013-03-13)

 Information

Webbutik för E-handel från Wikinggruppen

Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen