Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar Försvarsveteranerna i Boden nyheter och aktuell information.
Endast de 6 senaste nyheterna visas. Klicka här för att visa alla nyheter.


FRIKORT Försvarsmuseum - 2018-03-08

Frikort för 2018 finns hos
Sören Lövkvist 2 st
Mikael Kristiansson 1
Kontakt dem för ett lån och gör ett besök.


ARCHER 2018-03-16 0800-1100 - 2018-02-19

Inbjudan förevisning skjutning Archer vid Artilleriregementet

Härmed inbjuder Artilleriregementet Kamratföreningarna i Boden till förevisning av skjutning med Archer fredag 16 mars kl 0800-1100.

Samling egna fordon vid Archerhallen, insläpp från slaktarns backe/pansargaragen mellan kl 0745-0800. Artilleriregementet ordnar transport därifrån.

Anmäl deltagande till undertecknad senast 1 mars.


Mvh
Thomas Lindell
Vitmossevägen 9, 961 44 Boden. Thomas.lindell@telia.com
Ordförande KF BodenartilleristenResa till SALLA 18-06-15 -- 06-18 - 2018-02-13

Inbjudan till militärhistorisk resa i Salla-området
1. Mål/syfte i stort
 Skildring på plats av striderna 1939-1944 i Finska Lappland
 Studium av SFK verksamhet
2. Tid
Preliminärt 2018-06-15--18
3. Plats
N Finland
4. Ledning
Färdledare: Anders Nyström
Kommendant: N N
5. Deltagare
För resans genomförande bör minst trettio deltagare medfölja.
6. Kostnader
Preliminär kostnad/deltagare (30 pers) är ca 4 500 kr.
7. Transporter
Busstransport (civil buss). Kostnad för transport ingår i kostnaden för resan
8. Logi och förplägnad
Förläggning för deltagare i dubbelrum på hotell/stugby. Måltider och logi ingår i kostnaden för resan.
9. Genomgång av resan
Genomgång av resan avhålls på hotellet i Rovaniemi för att ge sammanhang till de genomgångar och de platser som kommer att besökas.

10. Marschväg och verksamhet i stort
Dag 1: Färd LULEÅ – HAPARANDA – TORNEÅ – ROVANIEMI.
 Minolyckan i PALOVAARA
 Invasionen av TORNEÅ
 Besök tyska krigskyrkogården NORVAJÄRVI

Dag 2: Färd ROVANIEMI – KEMIJÄRVI – JUOTSIJÄRVI – SALLA.
 F 19 basering OLKKAJÄRVI
 Striderna på MÄNTYVAARA (terrängstudium stridsskådeplats)
 Striderna vid JUOTSIJÄRVI (museum)
 SFK gruppering PAIKANSELKÄ (terrängstudium)

Dag 3: Färd SALLA – SAVUKOSKI – PELKOSENIEMI – SODANKYLÄ – ROVANIEMI – HAPARANDA - LULEÅ
 PYHÄJÄRVI (Jervants patrull)
 KUOSKU (Partisanernas härjningar)
 Striderna vid PELKOSENIEMI (terrängstudium stridsskådeplatser ryska och finska sidan)
 SODANKYLÄ (Lapplandskrigets förstörelse)
 N VUOJÄRVI (Rysk partisangrav)


11. Övrigt
Preliminär intresseanmälan om deltagande till Anders Nyström (nys55@hotmail.com) före 2018-03-16. Slutlig (bindande) anmälan jämte resans slutliga kostnad tillställs preliminärt anmälda omkring 2018-04-06 med sista betalningsdag 2018-04-27.

Kompendium för striderna i N Lappland med besökta minnesplatser samt genomgångsunderlag striderna på MÄNTYVAARA, PYHÄJÄRVI och PELKOSENIEMI tilldelas deltagarnaVIDSEL FMV besök 18-03-20 - 2018-02-01

Inbjudan till studiebesök vid FMV Testplats i Vidsel (tidigare benämnd Robotförsöksplats Norrland, RFN) 2018-03-20

Datum: 2018-03-20
Tidpunkt: 1000-1430
Plats: Samling och avresa från ICA Kvantum Boden kl 0800. Ni som åker direkt till Vidsel ska vara vid vakten senast kl 0920.

Platsen är Europas största militära instrumenterade övnings- och provområde på land.

Program:
- Samling vid ICA Kvantums, Boden, parkering kl 0800 för fördelning av deltagarna till utsedda bilförare.
- Ankomst Vidsel cirka kl 0930, kaffe med tillbehör i matsalen.
- Klockan 1000 information från C FMV Vidsel Test Range om dess verksamhet.
- Klockan 1200 lunch på testplatsen. Var och en betalar för sig. Lunchen kostar 89 kr som betalas kontant eller med kort.
- Klockan 1300 besöker vi museet.
- Klockan 1430 återtransport.
- Klockan 1600 ankomst hemorten.

Vid anmälan måste vi även få ditt fullständiga personnummer som vi måste vidarebefordra till FMV Testplats i Vidsel så att vi kan bli personkontrollerade.
För dig som kommer till samlingsplatsen ICA Kvantum: Meddela även om du kan köra egen bil och hur många passagerare du kan ta! De som utses till bilförare från Boden får kilometerersättning.

Välkommen!

På uppdrag av styrelsen

Tommy Larsson
0730-396 779
Anmälan senast 2018-02-25 till
Sören Lövkvist 070-264 25 83 el
E-post: s.lovkvist@comhem.seDagordning åm 2018 - 2018-01-13

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2018-02-28

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

5. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

6. Upprop och fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Föredragning av protokoll från föregående årsmöte (2017-02-15)

9. Verksamhetsberättelse 2017, resultat och balansräkning 2017

10. Revisionsberättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan 2018

14. Fastställande av medlemsavgift för 2019

15. Styrelsens förslag till budget för 2018

16. Val av ordförande (årligen) Nuvarande: Hans G Oscarson

17. Val av vice ordförande för två år Nuvarande: Åke Wasikkaoja

18. Val av två ledamöter för två år Nuvarande: Ulf Erixon, Tommy Larsson

19. Val av en ersättare för två år Nuvarande: Margareta Wikström

20. Val av en revisor (årligen) Nuvarande: Kurt Hauptmann

21. Val av en ersättare till revisorn (årligen) Nuvarande: Lennart Samuelson

22. Val av två ledamöter till valberedningen Nuvarande: Lennart Jonsson (sammank.)
(årligen) Anders Jonsson

23. Val av en ersättare i valberedningen Nuvarande: Sven-Åke Westman
(årligen)

24. Övriga ärenden

25. AvslutningÅrsmöte 2018 - 2018-01-13

Kallelse till årsmöte med Försvarets Logistikveteraner Boden 2018-02-28

Härmed kallas Du till föreningens årsmöte onsdag den 28 februari kl 1300. Utlottning av fem presentkort sker vid mötet.

Plats: Logistikkontor Försörjningsavdelningens stabsbyggnad.
Det grå huset vid Kanonrundan, infart från Hedenbrovägen.
Parkering längs Hedenbrovägen på lediga platser med motorvärmare.

Styrelsens förslag till dagordning bifogas.

Program

Tid Verksamhet Plats

1250 Samling i entrén mot bussterminalen
Skriv ditt namn i besöksliggaren i entrén

1300 Årsmöte Ubåten

1415 Kaffe med dopp Ubåten

1430- C Logistikkontoret, Jens Blix, informerar om Ubåten
~1500 FMLOG


Årsavgiften för 2018 kan erläggas i samband med årsmötet. De som inte har möjlighet
att närvara vid årsmötet betalar via Plusgirot, konto 11 79 918-6. Årsavgiften är 50:- och inbetalas senast 2018-03-31. Glöm inte att ange vem som är avsändare!
Från och med det år man fyller 80 år är man avgiftsbefriad.

Deltagaranmälan kan göras senast den 21 februari till
Sören Lövkvist 070-264 25 83
E-post: s.lovkvist@comhem.se
Tala samtidigt om ifall du vill ha
annan dryck än kaffe.
eller till

Hans G Oscarson 0921-168 82
Varmt välkommen
alt 070-327 79 23
E-post: hansoscar24@gmail.com
Hans G Oscarson
Ordförande Nyheter

  • FRIKORT Försvarsmuseum
Frikort för 2018 finn...
(2018-03-08)

  • ARCHER 2018-03-16 0800-1100
Inbjudan förevisning ...
(2018-02-19)

  • Resa till SALLA 18-06-15 -- 06-18
Inbjudan till militär...
(2018-02-13)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen