Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter
Dagordning åm 2018 - 2018-01-13

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2018-02-28

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

5. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

6. Upprop och fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Föredragning av protokoll från föregående årsmöte (2017-02-15)

9. Verksamhetsberättelse 2017, resultat och balansräkning 2017

10. Revisionsberättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan 2018

14. Fastställande av medlemsavgift för 2019

15. Styrelsens förslag till budget för 2018

16. Val av ordförande (årligen) Nuvarande: Hans G Oscarson

17. Val av vice ordförande för två år Nuvarande: Åke Wasikkaoja

18. Val av två ledamöter för två år Nuvarande: Ulf Erixon, Tommy Larsson

19. Val av en ersättare för två år Nuvarande: Margareta Wikström

20. Val av en revisor (årligen) Nuvarande: Kurt Hauptmann

21. Val av en ersättare till revisorn (årligen) Nuvarande: Lennart Samuelson

22. Val av två ledamöter till valberedningen Nuvarande: Lennart Jonsson (sammank.)
(årligen) Anders Jonsson

23. Val av en ersättare i valberedningen Nuvarande: Sven-Åke Westman
(årligen)

24. Övriga ärenden

25. Avslutning

Visa alla nyheter

 Nyheter

  • FRIKORT Försvarsmuseum
Frikort för 2018 finn...
(2018-03-08)

  • ARCHER 2018-03-16 0800-1100
Inbjudan förevisning ...
(2018-02-19)

  • Resa till SALLA 18-06-15 -- 06-18
Inbjudan till militär...
(2018-02-13)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen