Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Stadgar

för Försvarets

Logistikveteraner Boden

 Fastställda vid föreningens bildande 1999-03-25, Ändrade vid årsmöte 2001-02-20,   2002-02-19, 2006-02-21, 2007-02-20, 2009-02-24, 2010-02-24

 2012-02-20, 2013-02-22,  2015-02-18                              


§ 1                           NAMN

 

Föreningens namn är ”Försvarets Logistikveteraner Boden”.

 § 2                            ÄNDAMÅL

 Föreningen är ideell och opolitisk. Föreningens syfte och ändamål är att

 -          sammanföra de som pensionerats eller erhållit förtida avgång från försvarets logistikmyndigheter företrädesvis med säte i Boden

-          stärka kamratskapet och vidmakthålla samhörigheten med medlemmar

-          verka för ovanstående organisationsenheters bästa

-          verka i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål

§ 3                            STYRELSE

 För föreningen skall finnas en styrelse med säte inom Bodens kommun. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, tre ledamöter jämte två ersättare.

 Styrelsen utser inom sig sekreterare och klubbmästare.

 Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie årsmöte. Ordförande väljs för en mandatperiod om ett (1) år medan vice ordförande väljs för en mandatperiod om två (2) år. Kassör väljs för en mandatperiod om två (2) år. Övriga i styrel­sen väljs för en mandatperiod om två (2) år, dock väljs första året två ledamöter och en ersättare för ett (1) år.

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Till styrelsen kan adjungeras lämplig person i aktiv tjänst inom divisionsstaben för särskild uppgift.

 Styrelsens åligganden enligt bilaga 1.

 § 4                            VALBEREDNING

Valberedning bestående av ordförande, en ledamot och en ersättare väljs av årsmötet för en mandatperiod om ett år.

 Valberedning skall inför årsmötet presentera förslag till ordförande, vice ordförande, fyra ledamöter och två ersättare samt förslag till två revisorer och en ersättare.

 Valbar till valberedning är medlem i föreningen.

  § 5                            MEDLEMSKAP

 Medlemskap kan erhållas av före detta anställda vid försvarets logistikmyndigheter och därutöver kan den som tjänstgjort i logistikbefattningar inom försvarets övriga myndigheter och organisationer i minst tre år erhålla medlemskap. Medlemsansökan skall tillställas styrelsen före beslut.

 Person som gjort föreningen synnerliga tjänster kan av årsmöte utses till hedersmedlem.

 Medlem som befunnits motverka föreningens syfte eller som inte fullgjort sina ekonomiska åligganden, trots påminnelse, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 § 6                            MEDLEMSAVGIFT

 Medlemsavgift fastställs av årsmöte för ett år i taget.

 Fr.o.m. det år man fyller 80 år blir man avgiftsbefriad och tilldelas titeln ständig medlem.

 Medlem betalar ingen medlemsavgift under det kalenderår inval i föreningen sker.

 Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

  § 7                            SÄRSKILD UTTAXERING

 Årsmöte kan besluta om uttaxering för särskilt ändamål.

 § 8                            RÖSTRÄTT

 Rösträtt vid årsmöte och extra sammanträde tillkommer varje medlem med en (1) röst.

 Icke närvarande medlem kan rösta genom ombud som medför skriftlig fullmakt. Ombud får ej företräda mer än en (1) medlem.

Rösträtt vid styrelsesammanträde tillkommer ordinarie ledamot i styrelsen och tjänstgörande ersättare med en (1) röst.

 § 9                            RÖSTLÄNGD

 Röstlängd upprättas av styrelsen och presenteras vid behov.

 § 10                          BESLUTSMÄSSIGHET

 Årsmöte och extra sammanträde är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är personligen närvarande eller representerade genom fullmakt.

Styrelsesammanträde är beslutsmässigt när minst tre ordinarie ledamöter är närvarande.

 
 § 11                          BESLUTSFATTNING

 Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

 Omröstning genomförs genom handuppräckning eller med slutna sedlar om någon medlem så begär.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstere­sultatet.

 § 12                          VERKSAMHETSÅR

 Föreningens verksamhetsår omfattar 1 januari - 31 december.

 § 13                          RÄKENSKAP OCH REVISION

 Räkenskapsåret omfattar verksamhetsåret.

 Föreningens räkenskaper förs av kassören, som innehar dispositionsrätt för bank-, postgiro- och kontanta medel.

 Räkenskaperna skall granskas av en (1) revisor som väljs av årsmöte för ett (1) år i taget. Kassören tillställer revisorn underlag för revision senast 10 januari.

 Det åligger revisorerna att

 -    granska befintliga tillgångar.

 -    tillse att inkomster och utgifter är vederbörligen verifierade och grundade på    medlemmarnas eller styrelsens beslut.

 -    upprätta revisionsberättelse som tillställs styrelsen före 1 februari.

 § 14                          ÅRSMÖTE

 Årsmöte skall hållas under februari månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

 Kallelse utfärdas av styrelsen minst 14 dagar i förväg och tillställs medlemmar per e-post eller per brev till de som saknar e-post. Till kallelsen bifogas förslag till dagordning (se även §§ 15, 19).

 Generella punkter som skall behandlas vid årsmöte framgår av bilaga 2.

 § 15                          MOTIONER TILL ÅRSMÖTE

 Förslag och motioner, avsedda att behandlas vid årsmöte, skall skriftligen avfattade vara sekreteraren tillhanda senast 15 januari. Inkomna förslag och motioner utsänds av styrelsen till samtliga medlemmar tillsammans med kallelse till årsmöte.

§ 16                          EXTRA SAMMANTRÄDE

 Extra sammanträde skall hållas när

 -    styrelsen finner det angeläget för beslutsfattning eller information.

-    minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna så påfordrar.

-    revisorerna så påfordrar.

 Kallelse utfärdas av styrelsen minst 7 dagar i förväg och tillställs samtliga medlemmar per brev.

Till kallelsen bifogas förslag till dagordning.

 § 17                          STYRELSESAMMANTRÄDE

Styrelsesammanträde skall hållas

 -    minst två gånger per verksamhetsår.

 -    när minst tre ordinarie ledamöter i styrelsen så påfordrar.

 Kallelse utfärdas per telefon av ordföranden minst 5 dagar i förväg och tillställs ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen.

 Ersättare som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe har rätt att närvara och yttra sig men har ej rösträtt.

 § 18                          PROTOKOLL

 Vid årsmöte och extra sammanträde förs protokoll som justeras av sammanträdesordföranden jämte en (1) justeringsman. Originalprotokoll förvaras under tio (10) år.

 Vid styrelsesammanträde förs protokollsanteckningar som justeras av ordföranden. Anteck­ningarna förvaras under fem (5) år och föreläggs årsmötet om så begärs av medlem.

 § 19                          STADGEÄNDRING

 Förslag till stadgeändring föreläggs styrelsen skriftligt före 1 januari. Styrelsen utsänder förslaget till samtliga medlemmar tillsammans med kallelse till årsmöte.

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet, varvid minst två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande och genom fullmakt representerade medlemmar krävs för stadgeändring.

 Beslutad stadgeändring träder i kraft dagen efter årsmötesbeslut eller senare, på tidpunkt som årsmötet bestämmer.

 Förteckning över beslutade stadgeändringar enligt bilaga 3.

     § 20                          UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltig, ha fattats av två på varandra följande allmänna föreningsmöten (årsmöte eller extra sammanträde) med minst två tredje­dels (2/3) majoritet av de närvarande och genom fullmakt representerade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar och arkivalier nyttjas på det sätt som bestämts av de två allmänna föreningsmöten där beslut om upplösning tagits.


STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 Föreningens ordföranden skall

 *     representera föreningen i officiella sammanhang.

 *     vara ordförande i styrelsen och därmed sammankallande till styrelsesammanträden.

 Ledamöterna och ersättare i styrelsen skall

 *     biträda ordföranden vid behov enligt dennes anvisningar.

 Styrelsen skall

 *     fatta beslut utom i de frågor där årsmöte eller extra sammanträde beslutar enligt dessa stadgar.

*     upprätta arbetsplan för verksamhetsåret.

 *     kalla till årsmöte och extra sammanträde samt upprätta förslag till dagordning.

 *     bereda inkomna förslag och motioner avsedda att behandlas vid årsmöte.

 *     vid årsmöte avge verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 *     vid årsmöte presentera förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsåret.

 *     föra förteckning över medlemmarna och deras bostadsadresser.

 *     sköta föreningens skriftväxling.

 *     med gratulationskort hedra medlemmar som fyller 75 år och därefter vart femte år.

 *     visa deltagande med avliden medlems familj genom ett kondoleansbrev.

FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESORDNING

 1.           Årsmötets öppnande

 2.           Val av ordförande att leda årsmötet

 3.           Val av sekreterare vid årsmötet

 4.           Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

 5.           Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

 6.           Upprop och fastställande av röstlängd

 7.           Fastställande av dagordning

 8.           Verksamhetsberättelse

 9.           Revisionsberättelse

 10.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 11.         Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

12.         Verksamhetsplan

 13.         Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

 14.         Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat

 15.         Val av ordförande (årligen)

 16.         Val av vice ordförande (vartannat år)

 17.         Val av kassör (vartannat år)

 18.         Val av en ledamot i styrelsen (vartannat år) och val av två ledamöter i styrelsen (vartannat år)

 19.         Val av ersättare i styrelsen (en varje år)

 20.         Val av en revisor (årligen)

 21.         Val av en ersättare till revisorn (årligen)

22.         Val av två ledamöter i valberedning (årligen)

 23.         Val av en ersättare i valberedningen (årligen)

 24.         Övriga ärenden

 25.         Årsmötets avslutning
  Nyheter

  • Inställd verksamhet
Alla verksamheter av ...
(2020-03-18)

  • FRIKORT Försvarsmuseum
Frikort för 2020 finn...
(2018-03-08)

  • Länkar att använda
Bodenartilleristen ht...
(2012-03-29)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen